Resursläkare

Har du tidigare erfarenhet av resursläkarbranschen kan du bara kontakta oss via mail eller per telefon så hjälper vi mer än gärna till att hitta lämpliga uppdrag!

För dig som är intresserad av göra en insats som resursläkare hoppas vi att du ska trivas med oss. Som en så kallad resursläkare förväntas du arbeta självständigt och snabbt kunna anpassa dig till nya miljöer och rutiner, men du ägnar din tid uteslutande åt patientarbete och deltar inte i en massa möten.

Nedan kan du läsa lite allmän information och goda råd.

Anställning
Vi anställer och anlitar resulrsläkare både för korta perioder (veckovis) och för längre perioder. Detta är helt beroende på vad just Du som läkare vill och vilka uppdrag som är lämpade just för Dig.

Som resursläkare kan man välja när man vill arbeta, hur mycket man vill arbeta och i viss mån var man vill arbeta!

Arbetsmiljö
För att det dagliga arbetet skall fungera väl måste vardera part känna sig delaktiga, känna att de kan utföra sitt arbete till 100% för att därefter gå in helhjärtat i arbetet. Detta för att i sista steget i kedjan, behandla patienten som är i behov av sjukvård.

För att uppnå detta arbetar Doc Care AB, och dess moder- och systerbolag, systematiskt med arbetsmiljön och jobbar för att detta skall synas i våra tjänster, lokaler och i sättet ansvarig personal leder och organiserar det dagliga arbetet. Vi ansvarar över att stämma av och kontrollera, med ansvarig personal hos kund, hur arbetsmiljön är på plats. Doc Care ABs kund ansvarar i sin del för att den dagliga arbetsmiljön där du som resursläkare vistas är bra.

Som anställd resursläkare är du ansvarig för att informera oss i det fall något fel eller direkt farligt (ohälsa, olycka, tillbud) skulle uppstå hos kund.

Om något skulle inträffa - kontakta dig personliga bemannare så snart som möjligt!

Arbetstider
Arbetstider kan variera från uppdrag till uppdrag och anges alltid i den uppdragsbeskrivning som gäller för varje uppdrag. Det normala brukar dock vara en ordinarie 40h-vecka, med arbete vardagar, måndag till fredag kl 08:00-17:00.

På Skandinavisk Hälsovårds hemsida - www.shvab.se – kan Du läsa mer om en "normal resursläkarvecka". Där finner Du även information och vissa introduktioner om de vanligaste journalsystem som används i de olika landstingen.

Beredskap / jourer
Vissa uppdrag inkluderar möjligheter till beredskaper/jourer. Överenskommelse till beredskapstjänstgöring skall ske i samband med att bokningen av uppdraget görs.

Då ersättningen för beredskapstjänstgöring är annorlunda från den ordinarie arbetsveckan ber vi Dig diskutera detta med din personliga bemannare för mer information.

Om Du accepterar beredskapstjänstgöring skall tiderna för aktivt respektive passivt arbete i korrekt i vår tjänstgöringsrapport, som du själv kan ladda hem från vår hemsida. Denna ska fyllas i så utförligt som möjligt och ska signeras och attesteras av ansvarig chef på sjukvårdsanläggningen Du arbetat vid.

Jourrapporten skickas eller faxas till oss direkt efter avslutat uppdrag på 08-21 21 84.

Bokningen är bindande
När Du tackar "ja" till uppdraget Du önskat formulerar vi en uppdragsbekräftelse till kunden vilken är bindande. En uppdragsbekräftelse och formellt avtal skickas även till Dig, där alla villkor och viktig information kring uppdraget står. Därmed är saken klar! Var därför säker på att Du har möjlighet att arbeta när Du tackar ja till ett uppdrag.

Extra arbetad tid
All avvikelse från normal arbetstid på 40h-vecka eller 8h-dag måste ske i samråd med arbetsplatsen och ska även fyllas i och bli godkänd av företrädare för uppdragsgivaren i tjänstgöringsrapporten.

Feedback
Vi kontrollerar både med våra uppdragsgivare och med Dig hur arbetet fungerar. Som uppdragstagare är Du ansiktet utåt för Doc Care och representerar oss gentemot kunden. Dessutom bedöms Du, som inhyrd läkare, också efter Din sociala kompetens och positiva inställning.

Frånvaro/sjukdom
I händelse att Du inte infinner Dig enligt avtalad tid görs ersättningsavdrag för den faktiska frånvarotiden. Sjuklön betalas ut enligt §3 - sjuklönelagen. Vid sjukdom - kontakta alltid uppdragsgivaren samt ansvarig kontaktperson på Doc Care AB.

Försäkring
Samtliga anställda hos Doc Care omfattas av TGL (tjänstegrupplivsförsäkring) samt en gruppolycksfallsförsäkring, TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada), som ger ett försäkringsskydd för dig som anställd läkare (ej bolag) vid olycksfall i arbetet samt vid färdolycksfall till och från arbetet. Det gäller även vid arbetssjukdom som varar i minst 180 dagar. Det ersätter bl a läkar- och sjukvårdskostnader, skadade persedlar, framtida merkostnader, lyte och men. Vi har även en ansvarsförsäkring via SalusAnsvar, dock skall Du även själv ha en individuell ansvarsförsäkring, exempelvis via SalusAnsvar. 

IT-, Hygien- och Sekretessregler
Vi lägger stor vikt på att våra tjänstgörande läkare, både anställda och konsulter, följer de IT- och Hygienregler samt Sekretessbestämmelser gällande hälso- och sjukvården, som är fastställda i de olika landsting där tjänstgöringen äger rum. De tjänstgörande läkarna ska även följa de lagar, förordningar, föreskrifter från Socialstyrelsen och allmänna råd som avser hälso- och sjukvården i allmänhet

Konsultbolag / Enskild firma
Om Du har en enskild firma kan Du fungera som underleverantör, dock gäller andra bestämmelser än för anställd. Kontakta oss för närmare information!

Kvalitetssäkringsrutiner
Våra kunder ställer krav på att vi levererar läkare med rätt kompetens och kapacitet, därför tillämpar vi alltid väl dokumenterade kvalitetssäkringsutiner.

Kvalitetssäkringen börjar redan vid rekryteringen av läkare och innan Du kan tjänstgöra så är det obligatoriskt att vi mottager kopior på Din läkarlegitimation, eventuella specialistbevis samt Din förskrivarkod. Ett uppdaterad CV, inkl minst 2 referenser, samt kopia av körkort, ID-kort eller pass är också ett krav!

Vi kontrollerar även kontinuerligt med Socialstyrelsen och ev. ärenden hos Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd.

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning med marknadsmässigt attraktiva löner. Vi betalar normalt ut lön den 25:e i månaden efter tjänstgöringen. Många har efterfrågat möjligheten att få lön direkt veckan efter sin tjänstgöring och det är helt OK från och med de bokningar som görs i februari år 2011.

Meddela din personliga bemannare dina önskemål angående utbetalning av lön!

Läkare med egna bolag har normalt 30 dagars betalningstid från ankomst av fakturan, men man kan komma överens om betalning en vecka efter tjänstgöring på samma sätt som för löneanställda läkare. 

Meddela din personliga bemannare dina önskemål angående utbetalning av arvoden!

Förutsättningen för att detta ska fungera är att Du skickar in en vidimerad tjänstgöringsrapport före utbetalningsdatum och att även eventuell faktura från bolag kommer in i tid.

Pension
Doc Care AB och dess grupp Skandinavisk Hälsovård AB har ett gott samarbete med FörsäkrarGruppen i Dalarna, vilket gör det möjligt för alla våra läkare, löneanställda eller läkare med egna bolag, att planera sitt försäkringsskydd ordentligt, speciellt med tanke på framtida pensioner. 

FörsäkraGruppen i Dalarna är en fristående, oberoende försäkringsförmedlare. På Ditt uppdrag gör de en objektiv bedömning av hur Du kan planera för pension, försäkringsskydd och sparande.

Kontakta din personliga bemannare för vidare information!

Referenser
Vi behöver alltid minst två oberoende referenser att ringa till om Du ej varit ute för tjänstgöring genom oss tidigare. Detta kan vara antingen tidigare chefer eller kollegor.

Vi intervjuar givetvis Dig som sökande och vi värderar då dina språkkunskaper. Vi förvissar oss om att Du har viss datakunskap, frågar om du har körkort och, om Du innehar godkänd svensk läkarlegitimation och eventuellt specialistbevis samt att Du har goda författningskunskap. 

Resor och boende
Av skattemässiga skäl utgår ingen reseersättning och inget traktamente. Den ersättningsnivå vi erbjuder är maximerad för att inkludera eventuella resekostnader.

Boende hjälper vi mer än gärna till att ordna, och diskuteras då läkare och kontaktperson på Doc Care AB förhandlar om ersättningen relaterat till uppdraget.

För de läkare som går som anställda via Doc Care är dessa ersättningar skattepliktiga (enligt Skatteverkets regler).  From 1/9-06 gäller nya regler om skatt på resa och boende. Läs mer om detta här!

Hör gärna av dig om du undrar över något!