Vi vill ha politiker som tänker själva

28 mar, 2013

Nu skriver massmedia åter om de höga kostnaderna för läkare inhyrda från bemanningsföretag.

Det sägs att det hyrdes in läkare för 2,3 miljarder under 2012. Dels kan siffran betvivlas, eftersom man verkar räkna in all vårdbemanning och inte bara läkare. Dels verkar man även räkna landstingsanställda vikarier eller läkare med enmansbolag som hyr ut sig själva till sin förra uppdragsgivare.

Troligen ligger siffran omkring eller strax under 2 miljarder istället och det är en mycket liten andel av vårdens totala kostnader, kanske till och med för liten om man vill möta de behov som finns i glesbygden och på många vårdcentraler i socialt utsatta områden runtom i landet. Bemanningsföretag kan också bidra med en flexibilitet för att täcka upp tillfälliga luckor, som landstingen själva saknar.

Enligt primärvårdschefen i Västmanland, Peter Tilly, har en anställd allmänläkare runt 70 000 kronor i månaden i lön och kostar landstinget ungefär 100 000 kronor totalt. Merkostnaden för en extern hyrläkare är 60 000 kronor per månad, påstår han.

Vad han inte säger något om är att en heltidsarbetande allmänläkare hos landstinget arbetar ca 40 veckor per år, när man räknar bort semestrar, sjukledigheter, vård av barn m m. Dessutom torde kostnaden överstiga 100 000 i hans exempel, eftersom man brukar räkna lönen multiplicerat med 1,6-1,7 för att få med alla sociala kostnader, pensionspremier m m.

 

Om vi säger att en allmänläkare från bemanningsföretag kostar ca 40000 kr per vecka inklusive bostad och resor, blir skillnaden för dessa 40 veckor alltså 1,6 miljoner - 1,2 miljoner = 400000 kr eller mindre. Men om vi dessutom tänker på att en ansenlig del av den landstingsanställde läkarens tid går till olika möten slutar det alltid med att det faktiskt är billigare per patientbesök med en inhyrd läkare.

Om det då inte är kostnaden som är problemet, vad är det då? Kompetensen? På frågan om hyrläkarna är både dyrare och sämre, svarar samme Peter Tilly: Så kan man uttrycka det, många av dem är ju inte specialister i allmänmedicin, så det finns ofta en kompetensbrist.

Nu är det ju faktiskt så att en stor del av produktionen av läkarvård på landstingets vårdcentraler utförs av landstingsanställda underläkare, som ännu inte är specialister. Däremot är det inte ovanligt att hyrläkarna från bemanningsföretag, om de inte är just specialister i allmänmedicin, har en annan specialistkompetens som på ett värdefullt sätt kan komplettera den kompetens som finns på vårdcentralerna.

Vad får opinionsbildande journalister att skriva och därmed politiker, patienter och allmänhet att tro att kompetensen är lägre hos en inhyrd specialistläkare än när denne hade en fast landstingsanställning?

Om det inte är kompetensen då? Kontinuiteten kanske? Om en vårdcentral lägger ut en beställning på några veckor i taget kan man inte räkna med annat än att få läkare för den perioden. Beställer man å andra sidan kontinuitet brukar man kunna få det också. I bästa fall en, eller ett fåtal läkare, som turas om på en tjänst under flera år och därmed ger större chans att träffa samma doktor än den landstingsanställde, som i bästa fall är där 40 veckor om året minus de administrativa mötena.

Det är massmedia som driver opinionen och därmed SKL:s strategi att minska användningen av hyrläkare och därmed minska tillgängligheten och öka vårdköerna lagom till nästa val. Väljarna bör vara medvetna om det och hitta politiker som inte bara följer journalisternas vilja.